Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

2020 new survey

PHIẾU KHẢO SÁT HỘ BAN ĐẦU 2020 – 2021
Có 37 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.
THÔNG TIN HỌC SINH
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Thông tin HS được phỏng vấn
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Thông tin PH được phỏng vấn
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Mối quan hệ của PH được phỏng vấn với HS là gì?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Kết quả học tập cuối năm 2019-2020
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Học sinh có dự định học hết L12 hay không?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Lý do không:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Lý do có:
(Câu hỏi này là bắt buộc)

Quyết tâm học hết L12 của HS ở mức nào?

(1 - Rất không muốn học, 2 - Không muốn học, 3 - Phân vân, 4 - Quyết tâm, 5 - Rất quyết tâm)

(Câu hỏi này là bắt buộc)
Nếu khi học xong L12, HS muốn làm gì?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Thu nhập mong muốn trong tương lai của HS là bao nhiêu/tháng?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
HS muốn làm nghề gì trong tương lai?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
HS cần học tới đâu để làm được nghề này?
THÔNG TIN KINH TẾ VÀ VẬT CHẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH
(Câu hỏi này là bắt buộc)
HS đang sống chung với
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Lý do không sống cùng cha/mẹ?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Nếu không có ba mẹ thì ai là người nuôi trực tiếp HS?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Thông tin của người nuôi trực tiếp học sinh?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Người lo kinh tế chính của hộ?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Gia đình (GĐ) có chăn nuôi không? (viết rõ số lượng, nếu không thì viết là không có)
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Gia đình (GĐ) có sở hữu tư liệu sản xuất gì không? (nếu có ghi rõ số lượng)
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Gia đình (GĐ) có buôn bán gì không?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Nếu có, gia đình buôn bán tại đâu?
(Câu hỏi này là bắt buộc)

Chi tiết các khoản chi tiêu của gia đình mỗi tháng (khoản nào không có thì viết 0) (ĐVT: ngàn đồng)

(nếu chi phí ngày * 30, tuần * 4)

(Câu hỏi này là bắt buộc)
Chi tiết các khoản thu nhập trung bình hàng tháng của hộ (khoản nào không có thì viết 0)

(ĐVT: ngàn đồng)

 

(Câu hỏi này là bắt buộc)
Trong 6 tháng qua, GĐ có những thay đổi nào sau đây không?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
GĐ có thiếu nợ không?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Thông tin nợ
(Câu hỏi này là bắt buộc)
HS & PH có bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 không? (việc làm/sức khỏe/tự học/...)
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Gia đình có ai đi làm ăn xa không?
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Theo PH, con gái nên học cao không?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Theo PH, HS cần ít nhất là trình độ nào để có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Theo PH, HS cần học hết lớp 12 hay không?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Lý do không:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Lý do có:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Theo PH, HS cần thu nhập ít nhất là bao nhiêu/tháng để có cuộc sống tốt hơn trong tương lai?
(Câu hỏi này là bắt buộc)

Thông tin của cha mẹ

(nếu cha/mẹ mất/bỏ đi thì cột đó sẽ viết là mất/bỏ đi - không được bỏ trống ô nào trong bảng)

Họ và tên
Năm sinh (tuổi)
Hiện nay, có đang đi học không?
Trình độ văn hóa
Có biết đọc và viết không?
Có đang bị bệnh (mãn tính) không? nếu có ghi rõ
Đang làm nghề gì để sinh sống
Thu nhập tháng trước
Nếu không có việc làm: không có việc làm đã bao nhiêu tháng?
Lý do không có việc làm
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Gia đình còn những thành viên khác không?

Thông tin của những thành viên khác

Họ và tên
Năm sinh
Quan hệ với HS
Hiện nay, có đang đi học không? (có/không)
Trình độ văn hóa
Có biết đọc và viết không? (có/không)
Có đang bị bệnh (mãn tính) không? nếu có ghi rõ
Đang làm nghề gì để sinh sống
Thu nhập tháng trước
Nếu không có việc làm: không có việc làm đã bao nhiêu tháng?
Lý do không có việc làm